Les activitats que Industrias Valls 1, S. A. considera, conforme a la qualitat exigida són:

El disseny, la fabricació, la comercialització i la distribució de peces de roba

i contempla els següents punts principals i objectius:

  1. Assegurar la continuïtat de l’empresa per continuar proveint els mercats amb productes de moda i qualitat que satisfacin les expectatives dels/de les clients/es, orientant l’organització cap a la participació dels empleats com a element clau per a la seva consecució.
  2. Garantir el compliment de les exigències, requisits i expectatives, implícites i explícites, dels/de les clients/es, i també els requisits legals i reglamentaris, revisant i actualitzant la Política de Qualitat i Sistemes de Gestió cada vegada que es produeixin canvis que puguin afectar-los.
  3. Controlar la qualitat de forma exhaustiva en totes les etapes de la producció.
  4. Difondre els objectius i criteris de qualitat a tots els nivells de l’organització.
  5. Implantar, seguir i controlar els oportuns indicadors de qualitat per tal d’assegurar els nivells de qualitat desitjats.
  6. Vetllar per al manteniment d’unes condicions de feina adequades en consonància amb l’Avaluació periòdica dels Riscos Laborals derivats de cada procés, eliminant dins del que sigui possible aquests mateixos riscos i/o reduint els que han estat avaluats.
  7. Desenvolupar programes de formació per millorar la qualificació dels/de les treballadors/es i la seva implicació en la consecució dels objectius establerts en aquest document.
  8. Consolidar el procés de millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats realitzades per l’Empresa i els seus empleats.
  9. Promocionar la implicació i el compromís de les persones a través de la gestió horitzontal de l’organització, totalment orientada al mercat.
  10. Minimitzar l’impacte ambiental derivat de l’activitat de l’empresa: utilitzant eficientment els recursos, fent una correcta gestió dels possibles recursos i sensibilitzant els treballadors/es per dur a terme bones pràctiques ambientals.

A aquest efecte, la Direcció de l’empresa proporciona i proporcionarà tots els mitjans econòmics, tècnics i humans que tingui al seu abast per a la consecució dels objectius i metes que s’estableixin a l’àrea de Qualitat, assumint i fent accessible el que s’ha exposat com a garantia i compromís amb aquesta política i la posa a disposició dels clients, empleats i proveïdors.

Industrias Valls 1, S. A.

Josep Ignasi Reixach