Identitat: INDUSTRIAS VALLS 1 S.A.U.

CIF: A59060491

Adreça: Avda. Balmes, 16, 08700 Igualada, Barcelona

Telèfon: 938035252

Correu electrònic: socialmedia@puntoblanco.com

Societat Anònima Unipersonal. Inscrita al R.M. Barcelona - T. 11.191, L. 10.039, S. 2º, F. 1º, H. 130.697, I. 1ª.

Informació i Consentiment

Mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de privacitat, l'Usuari queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a l'URL www.puntoblanco.com (en endavant "pàgina web") siguin tractades per INDUSTRIAS VALLS 1, S. A. U.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades als formularis de la Web són de caràcter general, obligatòries (excepte que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament, no es podran atendre correctament, sense perjudici que pugui visualitzar lliurement el contingut de la pàgina web.

Amb quina finalitat tractarà INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. les dades personals de l'usuari i durant quant temps?

Les dades facilitades a través de la pàgina web seran tractades per INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l'Usuari quan faciliti les seves dades amb la Referència "Contactes" a l'adreça de correu electrònic socialmedia@puntoblanco.com. Les dades de l'usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que s'hi oposi o en revoqui el seu consentiment.
 • Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l'usuari enviï el seu Currículum Vitae a través i amb la referència "Treball" a l'adreça de correu electrònic rrhh@puntoblanco.com. Les dades de l'usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que s'hi oposi o en revoqui el seu consentiment.
 • Enviar periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin ser del seu interès, si l'Usuari dona el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent o, si s'escau, s'hi oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Mantenir informat l'Usuari sobre les novetats d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. als seus perfils a les Xarxes Socials si l'Usuari es fa seguidor d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. als seus perfils. L'usuari que no desitgi continuar rebent comunicacions comercials sobre INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. a les Xarxes Socials, ha de deixar de seguir els seus perfils.
 • Participar en els sortejos que INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. organitza, si l'Usuari dona el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent al formulari del sorteig.

Quines dades de l'usuari tractarà INDUSTRIAS VALLS 1, S. A. U.?

INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. tractarà les següents categories de dades de l'Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI i data de naixement
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon
 • Dades de detalls de feina
 • Dades acadèmiques i professionals

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l'usuari?

El tractament de les dades de l'Usuari per part d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. està basat en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. Això no obstant, en cas de retirar el seu consentiment, no quedarà afectada la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents, per tant l'Usuari podrà revocar-ne un de sol sense afectar a la resta.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l'usuari?

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

Les dades de l'Usuari podran ser comunicades a la xarxa comercial (inclosos franquiciats i empreses del grup al qual pertany INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U.) i altres entitats que exerceixin activitats necessàries per a l'acompliment de les finalitats descrites, que donen servei en diferents àrees de negoci amb la finalitat que siguin tractats per les esmentades entitats per a remetre comunicacions comercials, incloent-hi els mitjans electrònics sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès si ens ho autoritza marcant la casella habilitada per fer-ho als formularis de la pàgina web.

Responsabilitat de l'usuari

L'Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari també respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través de la web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es causin a INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. o a tercers.
 • Per formar part del fitxer d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U., és requisit indispensable ser major de 18 anys.

Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per les quals INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris, és per enviar-los comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es faci una comunicació d'aquest tipus, serà dirigida únicament als Usuaris que hagin donat prèviament el seu consentiment per a la seva recepció.

Si l'usuari desitja deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U., pot demanar la baixa del servei clicant aquí.

Exercici de drets

L'Usuari pot enviar un escrit a INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. amb la Referència "Protecció de Dades" a l'adreça de correu electrònic socialmedia@puntoblanco.com, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat en qualsevol moment i de manera gratuïta per:

 • Revocar els consentiments atorgats
 • Obtenir confirmació sobre si a INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. s'estan tractant dades personals de l'Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
 • Obtenir d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l'Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es), a través de l'adreça següent: Agencia Española de Protección de Datos, C/. Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l'interessat consideri que INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

La informació facilitada es conservarà durant el temps en què es mantingui la relació comercial, i en el cas que s'exerceixi el dret de cancel·lació o oposició, les dades es mantindran al fitxer per un període de 2 mesos comptats a partir de la recepció de la notificació de cancel·lació o oposició, excepte en els casos e que d'acord amb la legislació vigent, INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. tingui l'obligació de conservar-les més temps.

Mesures de seguretat

INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. tractarà sempre les dades de l'Usuari de forma absolutament confidencial i guardant-ne el preceptiu deure de secret, de conformitat amb el que està previst a la normativa d'aplicació, adoptant per aquesta finalitat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n'evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.