LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents condicions generals regularan expressament les relacions sorgides entre INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. S.L., situada a l'avinguda BALMES, 16, 08700 IGUALADA (BARCELONA), Espanya, i amb CIF A59060491, (des d'ara, 'INDUSTRIAS VALLS 1 S.A.') i els tercers (des d'ara, 'usuaris'), que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web oficial de INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. (http:// WWW.PUNTOBLANCO.COM ', des d'ara la 'botiga').

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1 L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i allò disposat en aquestes condicions generals. Haurà també d'abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudir de la botiga per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d' INDUSTRIAS VALLS 1 S.A., els seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS

3.1 INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes que s'ofereixin als usuaris a través de la botiga. En particular, INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos a la botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran per allò disposat en les presents condicions generals. Així mateix, INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i la utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s'ofereixen a la botiga.

3.2 Els productes inclosos a la botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen a la botiga. Els preus indicats a la botiga són en euros i inclouen l' IVA, excepte indicació en sentit contrari.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

4.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. enviarà un correu electrònic a l'usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per a efectuar el pagament dels productes a INDUSTRIAS VALLS 1 S.A..

4.2 L'usuari que adquireixi un producte a través de la botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la botiga. El contracte es realitzarà en castellà.

4.3 INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, i en remetrà una còpia a l'usuari una vegada feta la compra.

4.4 La confirmació de la comanda enviada per INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. no té validesa com a factura sinó solament com a comprovant de compra. INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. enviarà junt amb el producte la factura corresponent.

5. DRET DE DESISTIMENT

5.1 L'usuari té un dret de desestimació, pel qual podrà posar-se en contacte amb INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. a través del correu electrònic a la següent adreça: SOCIALMEDIA@PUNTOBLANCO.COM i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14) dies hàbils, comptats a partir de a recepció del producte. INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. enviarà el full de devolució a través del correu electrònic a l'usuari. El producte haurà d'enviar-se juntament amb el full de devolució degudament emplenat i una còpia de la factura. Anirà a càrrec d' INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. indiqui a l'usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desestimació. L'usuari haurà de retornar el producte en el termini màxim de catorze (14) dies des que INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. li indiqui la forma de devolució.

5.2 El desistiment La desestimació comporta la devolució de l'import pagat. Per això, el client haurà d'indicar al full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit, a la qual INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert per la Llei.

5.3 No podrà exercitar-se el dret de desestimació quan el producte no estigui en perfecte estat.

6. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'usuari podrà enviar un correu electrònic a la direcció SOCIALMEDIA@PUNTOBLANCO.COM.

7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

7.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea. Per aquest motiu, el servei de lliurament solament serà per a aquest territori. Els productes comprats a través de la botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'usuari indiqui una vegada comprovat el pagament. El termini màxim de lliurament serà de trenta (30) dies establert per defecte a la Llei.

7.2 El servei de lliurament d'INDUSTRIAS VALLS 1 S.A., es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

7.3 El cost de l'enviament no està inclòs en el preu dels productes. En el moment de l'adquisició del producte, l'usuari serà informat del cost exacte de l'enviament. Els costos d'enviament poden consultar-se aquí.

7.4 Les despeses aranzelàries i impostos que es produeixin a l'entrada de la comanda en els territoris de fora de l'espai IVA de la U.E., són a càrrec del comprador.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1 L'usuari reconeix que tots els elements de la botiga i de cadascun dels productes, la informació i els materials continguts en aquests, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. o de tercers, i que les condicions generals no li atribueixen respecte als citats drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament previstos en aquestes.

8.2 Tret que fos autoritzat per INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. o si s'escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la botiga únicament per a les seves pròpies necessitats. S'obliga a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d'aquests.

8.3 L'usuari haurà d'abstenir-e d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. o per tercers en la botiga.

9. PROTECCIÓ DE DADES

9.1 En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que a l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de la gestió administrativa i comercial de les activitats pròpies del Club VIP, enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon). Les dades proporcionades es conservaran mentre no en sol·liciti la seva supressió. Les dades es recullen emparant-se en el seu consentiment. El fet d'enviar el formulari implica que dóna el consentiment per a les finalitats descrites. Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a la xarxa comercial (incloses les franquícies i empreses del grup a les que es pertany) i d’altres entitats que exerceixin activitats necessàries per al compliment de les finalitats descrites. Vostè té dret a accedir, rectificar, i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

9.2 Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

10. CONTRASENYA

10.1 INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. facilitarà l'ús de contrasenya personals a l'usuari que es registri en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o les conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o la revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificat en tot moment per l'usuari. L'usuari es compromet a notificar a INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, com també l'accés per a tercers no autoritzats.

11. COOKIES

11.1 INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'usuari per a identificar-lo.

11.2 Si l'usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre'n. Igualment, l'usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts a la botiga.

12. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.